Informácie o spracúvaní osobných údajov – Kamerový systém

Informácie o spracúvaní osobných údajov
(článok 13 GDPR)

 

Identifikácia prevádzkovateľa:

G-SNV,s.r.o.
Markušovská cesta 1, 05201, Spišská Nová Ves
IČO: 36592323
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, číslo vložky: 16467/V
Kontakty prevádzkovateľa: gsnv@gsnv.sk

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Účel  a právny základ spracúvania osobných údajov:
Účelom spracovania osobných údajov je záujem Prevádzkovateľa na bezpečnosti firemných priestorov a ochrana života, zdravia a majetku v súlade s § 13 ods. 1 písm. f) ZOOU, resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktoré zahŕňa aj kontrolu opatrení súvisiacich so zhromažďovaním osobných údajov.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:
Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo na ochranu oprávnených záujmov tretích osôb. A to konkrétne na ochranu života, zdravia a majetku, predchádzanie protispoločenskému správaniu a účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti.

Prevádzkovateľ pomocou kamerového dohľadu zabezpečuje ochranu a bezpečnosť priestorov Prevádzkovateľa. Kamerový záznam zároveň slúži na účely uplatňovania právnej zodpovednosti v rámci priestupkového, trestného, súdneho a obdobného konania.

Spracúvame nasledovné osobné údaje:
Obrazové záznamy fyzických osôb a prejavy osobnej povahy fyzických osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch.

Príjemcovia:
V prípade, ak to bude nevyhnutné na naplnenie zákonných dôvodov, uplatňovanie práv Prevádzkovateľa, alebo tretích osôb, budú osobné údaje poskytnuté: orgánom činným v trestnom konaní, štátnym úradom, súdom, súdnym úradníkom a advokátom. Vaše osobné údaje nebudú posielané do zahraničia mimo Európskej únie.

Dĺžka uschovania:
V prípade ak nedôjde k incidentu odôvodňujúcemu potrebu uchovania osobných údajov pre priestupkové, trestné, súdne, či obdobné konanie, sú osobné údaje (záznamy) aicky vymazané po uplynutí 15 dňovej lehoty od ich vytvorenia.

Práva dotknutej osoby:
V prípade naplnenia podmienok ustanovených zákonom máte v zmysle § 19 a nasl. ZOOU, reps. čl. 15 až 22 GDPR nasledovné práva: právo na informácie, prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť osobných údajov. Zároveň máte právo namietať proti spracovaniu, ktoré je vykonávané na základe § 13 ods. 1 písm. f) ZOOU, resp čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu:
Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov nie je realizované v súlade so zákonom, môžete sa so svojou sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

Pokiaľ máte obvyklý pobyt alebo miesto výkonu práce v inom členskom štáte Európskej únie, než je Slovenská republika, môžete podať Vašu sťažnosť aj dozornému orgánu v tomto inom členskom štáte.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k aizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Návrat hore