Etický kódex

Spoločnosť G-SNV, s.r.o. rešpektuje zákony a všeobecne uznávané pravidlá hospodárskej súťaže a hlási sa k spoločenskej a morálnej zodpovednosti za všetky svoje podnikateľské konania.

Spoločnosť G-SNV, s.r.o. si uvedomuje, že vysoká kvalita produktov zahŕňa v sebe aj etiku. Ako výraz zodpovednosti za etický rozvoj vo firme sa rozhodla prijať etický kódex, ktorý je záväzný pre všetkých jej pracovníkov a všetky osoby, ktoré vystupujú v mene spoločnosti G-SNV,  s.r.o. nezávisle od formy, pracovného, či partnerského vzťahu.

Našim zámerom je vyvinúť maximálne úsilie k tomu, aby sme poskytli zákazníkovi vysoko kvalitné výrobky, ktoré zvyšujú jeho spokojnosť a lojalitu voči našej spoločnosti ako k stabilnému partnerovi.

Spoločnosť G-SNV, s.r.o. sa tak pripája k tým firmám, ktoré sa rozhodli prostredníctvom etického kódexu aktívne prispieť ku kultivácii spoločenskej a podnikateľskej klímy na Slovensku.

Etický kódex G-SNV, s.r.o. je záväzkom spoločnosti ako celku a každého jej pracovníka v osobitosti k čestnosti, slušnosti, zodpovednosti voči verejnosti, obchodným partnerom, konkurentom zákazníkom, ako i voči sebe navzájom.

Nedodržanie a porušenie ktorejkoľvek časti etického kódexu je neakceptovateľné aj pre ktoréhokoľvek zúčastneného partnera.

Pracovníci Spoločnosti sú povinní oznámiť akékoľvek porušenie alebo potenciálne porušenie Etického kódexu, o ktorom sa dozvedeli.

Podnet možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou na emailovú adresu zodpovednej osoby: etika@gsnv.sk

Etický kódex spoločnosti G-SNV, s.r.o. nadobudol účinnosť dňa 01.02.2021.

 

Etický kódex

Návrat hore